ViaFutura – Slipade vägar som minskar bullret

Att ojämnheter i vägbanan skapar buller, ökar partikelhalten i luften och höjer bilarnas bränsleförbrukning är väl känt.  Men inte alltid så lätt att åtgärda. Under senare år har framförallt partiklar uppmärksammats eftersom de utgör en betydande hälsorisk. En förklaring till problemen är att den asfalt som läggs på svenska vägar innehåller en stor mängd grova stenar vilket gör ytan ojämn.

Tidigare har man försökt minska bullret genom att lägga en asfalt som innehåller mindre stenar men det gör att vägbanan slits betydligt snabbare. Därför har metoden inte fått något större genomslag.

Företaget HTC Sweden AB, som är specialister på betongslipning, har nu lanserat en alternativ metod. Genom att slipa bort ett par millimeter av asfaltens yta tror de sig kunna komma åt både buller- och partikelproblemet utan att vägslitaget ökar. När företaget, tillsammans med VTI och Linköpings Universitet, genomförde ett första test på E4:an utanför Huskvarna lyckades de sänka bullernivån med omkring 3 decibel. Detta trots att teststräckan var belagd med en bullerreducerande asfalt. Dessutom minskade rullmotståndet med 4-7 procent vilket resulterade i att bilarnas bränsleförbrukning sänktes med upp till 2 procent.

– Om man slipar av en nylagd asfaltbeläggning får man en ljusare vägbana vilket ökar säkerheten när det är mörkt och blött ute. Dessutom kan den oljefilm som lägger sig över vägbanan i samband med asfaltsläggning nu tas till vara och återanvändas. I dag nöts den långsamt bort av trafiken vilket medför att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids till naturen, säger Per Sandström som är affärsområdeschef Infrastruktur på HTC och projektledare för projektet.

Enligt företagets uppskattning håller en slipad vägbeläggning från 20 till 50 procent längre jämfört med en oslipad. Om de kommande försöken skulle visa att beräkningarna stämmer betyder det att samhällets kostnad för vägunderhåll kan minska betydligt.

Metoden är även intressant för flygplatser eftersom varje gång ett flygplan tar mark bränns en del av landningshjulens gummi fast i asfalten vilket gör att det blir väldigt halt när det regnar.

– Vi har under året genomfört fyra nya tester på olika platser i och runt Linköping. Både på 90-vägar och på 50-vägar. Vi kan konstatera att det går enligt planen att slipa vägbanan och vi har fått svar som visar att friktionen förbättras avsevärt.

En rad mätningar har genomförts för att bekräfta antagandet men några exakta svar har ännu inte kommit.

Mistra Innovation har beviljat fyra miljoner kronor till forskningsprojektet ViaFutura som ska undersöka om de lovande resultaten från förstudien håller för en närmare prövning och om det går att utveckla metoden ytterligare. Projektet drivs av HTC i samarbete med VTI, Linköpings Universitet, Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm.

Resultatsammanfattning
ViaFutura – Resultat

Ladda ner faktablad
ViaFutura

Ansvarigt företag:
HTC Sweden AB
http://www.htc-floorsystems.com

Kontakt:
Per Sandström
per.sandstrom@htc.se
070-6934663

Finansiering:
4 miljoner kronor.

Projektkostnad:
8 miljoner kronor

Projekttid:
2013–2015