Om Mistra Innovation

Forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 som avslutas 2023 bygger vidare på programmen Mistra Innovation, 2011–2019 och föregångaren ProEnviro som Mistra drev tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) under åren 2007–2010.

Bakgrund
Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.

Målsättningen är att stödja forskning och utveckling av en ny generation globalt konkurrenskraftiga produkter, tillverkningsprocesser och/eller tjänster med höga prestanda och med radikalt lägre belastning på naturresurser och miljö under hela livscykeln.

Programmet har fokus på SMF med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige. Forskningen skall ha sitt fokus inom något eller samtliga av följande områden. Produktutveckling, konstruktion, produktion, produktstöd, underhåll och återvinning — allt med ett livscykelperspektiv för förbättrade miljöprestanda.

Mistra har som mål att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft genom strategiskt inriktad forskning. Mistra har dessutom som mål att forskningen skall bidra till att lösa viktiga miljöproblem.

Organisation och arbetsform

Värd
Programmet är placerat på Mistra som svarar för den övergripande administrationen. Den operativa verksamheten leds av programdirektören Lars Frenning.

Programmets styrelse och råd
Mistra Innovation styrs av en styrelse med en ordförande från industrin. Ledamöter i styrelsen består av företrädare från akademin och industrin. Till styrelsen adjungeras en ledamot från stiftelsen. Styrelsen har två rådgivande beredningsgrupper. De två berednings-grupperna är ett vetenskapligt råd och ett industriellt råd. Det vetenskapliga rådet genomför den vetenskapliga beredningen där höjd och nytänkande är viktiga kriterier. Det industriella rådet genomför den strategiska och affärsmässiga beredningen med industriell relevans som fokus.
 
Forskning i projektform, avtal och rapportering
Spjutspetsforskningen inom programmet sker i ett antal projekt där företag, högskola och institut samarbetar. För att åstadkomma en världsledande forskning premieras samarbete i små nätverk mellan nationella och även internationella parter. Målet är att vara ledande i forskningen inom de valda projekten.

Ansvarig för beviljat projekt, projektledaren, är en person anställd på ett litet eller medelstort företag. Projektledaren skall ha de goda kvalifikationer och erfarenheter som behövs för att leda ett projekt. Ett ramavtal skrivs mellan Mistra Innovation (programmet) och den ledande högskolan/institutet (Grant Holder).

En projektplan som definierar projektet med mål, budget, tidplan, organisation och ledning mm utgör en bilaga som är en integrerad del av ramavtalet. Dessutom tecknas ett separat konsortieavtal (Projektavtalet) mellan alla deltagande parter i projektet för att bl.a. reglera immaterialrätten.

Projekten lämnar årsrapporter med avrapportering av läge relativt plan inklusive ekonomisk uppföljning. Programmets verksamhetsform ska på bästa sätt säkra en forskningsprocess som stödjer vetenskaplig kvalitet, industriell relevans och effektiv implementering i företagen av forsknings-resultaten. Vid projektens slut lämnas en slutrapport. Stor vikt ska läggas vid:

  • Forskningsprojektet genomförs i aktivt samarbete mellan företag, högskola och institut med inriktning på företagens produkter och processer;
  • Vetenskaplig nivå vid val av projekt garanteras av att ett Vetenskapligt Råd bestående av erkända akademiska/industriella forskare utvärderar projekten;
  • Industriell och affärsmässig relevans säkras genom att representanter för svensk industri aktivt deltar i utvärdering av projekten.

På detta sätt uppnås flera önskade effekter såsom: industrirelevans — implementering av forskningsresultat — samverkan mellan högskola, institut och näringsliv —  kunskapsuppbyggnad i företagen – vetenskaplig kvalitet genom att forskningen verifieras i verkliga projekt/produkter med hög internationell konkurrenskraft.