TOOLF – Lösning på gång för problematiskt avfall

Ett forskningssamarbete mellan Luleå tekniska universitet och företaget RGS 90 ska förhoppningsvis ge nya behandlingsmetoder för tre vanliga men problematiska typer av avfall.

En typ är jord runt sågverk som ofta innehåller stora mängder sågspån och bark uppblandat med impregneringsmedel och skyddsmedel mot blånad. En annan avfalls­ typ är sediment från hamnbassänger som består av både växtdelar, föroreningar från fartygstrafik, verksamhet i hamnen samt ned­fall från luften. Den sista är rester som blir kvar efter det att bygg och­ rivningsavfall har tagits om hand och ofta är en bland­ning av allt från gipssmulor och mineralull till sågspån.

– Det här är avfallsströmmar som är särskilt besvärliga att ta hand om på ett bra sätt. Framförallt eftersom de innehål­ler miljöskadliga ämnen, har för lågt ener­givärde för att vara intressanta för värme­verken och en så hög andel organiskt mate­rial att de inte får deponeras, säger Jonny Bergman, forsknings­ och utvecklingschef på RGS 90.

Vissa deponier kan ta emot några delar av avfallet på dispens, men den metod som står till buds idag (termisk förbränning) är både dyr och dålig ur ett miljöperspektiv. Förbränningen kräver mycket energi i form av fossila bränslen.

Projektet ska utveckla, demonstrera och marknadsintroducera nya behandlingsme­toder för dessa avfall. Utvecklingen baseras på avancerade karakteriseringsmetoder och en bank av erfarenheter av olika fysiska, mekaniska, kemiska och biologiska proces­ ser för avfallsbehandling.

I projektet ska de olika materialen stu­deras och identifieras, och man kommer att undersöka hur de reagerar på olika meto­der och tekniker. Det kan handla om sorte­ring och avskiljning, nedbrytning samt att få bort föroreningarna eller det organiska materialet.

– Lyckas vi kommer vi inom några år att ha en till tre olika nya metoder som vi kan patentera och erbjuda marknaden, säger Jonny Bergman.

Projektet drivs av RGS 90 Sverige AB. Ett företag med verksamhet inom marksa­ nering och avfallshantering i hela landet. I projektet samarbetar man med institu­ tionen för avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet, som också ansvarar för utbild­ ningen av de två doktorander som ingår i projektet.

Resultatsammanfattning
TOOLF – Resultat

Ladda ner faktablad
TOOLF

Ansvarigt företag:
RGS 90 Sverige AB
www.rgs90.se

Kontakt:
Jonny Bergman, jonny.bergman@rgs90.se
Tel: 070-674 92 01

Finansiering:
Anslag: 4,8 miljoner kronor
Projektkostnad: 10,3 miljoner kronor

Projekttid:
2015-2019