Utlysning 4

Den fjärde och sista utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och öppnar den 12 februari 2016 och stänger den 8 april. Ansökningar kan lämnas in under hela tidsperioden. Därefter kommer ansökningarna att utvärderas av två externa råd – ett Vetenskapligt och ett Industriellt. När råden bedömt ansökningarna kommer de att kalla de mest intressanta till en Hearing på Mistra i Stockholm. Hearingen kommer att ske den 1 juni.

Mistra Innovations styrelse kommer att i slutet av juni 2016 besluta om vilka ansökningar som får finansiering.

Nedan hittar du de dokument som gäller för den fjärde utlysningen.

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag (SMF) att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut att lämna in ansökan om forskningsprojekt. Speciellt uppmuntras lite större företag (20-250 anställda) att delta. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera totalt 80 miljoner kronor, under en åtta års period inom detta område. De tre första utlysningarna resulterade i en investering av 57 miljoner kronor i arton projekt. Fyra av dessa har avslutats.

Totalt 20 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna fjärde utlysning. Medlen från Mistra Innovation är i första hand avsedda för att finansiera projektledarens och den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet. SMF förväntas bidra genom sitt eget utvecklingsarbete, kunskaper och utrustning/material för åtminstone 50 % av projektets totala kostnad.